Regulamin 2020 Trasy OPEN

REGULAMIN

rajdu przygodowego WYZWANIE im. Antoniego Pawlety (tylko dla tras OPEN)

 • 1
 1. Otwarty Rajd Przygodowy WYZWANIE im. Antoniego Pawlety jest imprezą organizowaną przez Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Suchy Bór, ul. Szkolna 2, 46-053 Suchy Bór, nr KRS 0000108764, zwany dalej WYZWANIEM. 
 2. Partnerem Wyzwania jest Fundacja Instytut Rozwoju INFINITAS, ul. Plebiscytowa 3/18, 45-359 Opole, nr KRS 0000345122.
 • 2
 1. Wyzwanie daje możliwość sprawdzenia swojej kondycji psycho-fizycznej poprzez aktywność ruchową związaną z jazdą na rowerze, marszem Nordic Walking lub pieszym pokonaniem trasy. Celem Wyzwania jest również eksploracja miejsc Opolszczyzny ciekawych pod względem przyrodniczym, historycznym lub kulturowym.
 2. Udział w Wyzwaniu jest otwarty dla wszystkich posiadających stan zdrowia umożliwiający uczestnictwo w wybranej aktywności, którzy w odpowiednim czasie zarejestrują swój udział w Wyzwaniu.
 3. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w Wyzwaniu wyłącznie pod stałą opieką swoich prawnych opiekunów.
 4. Wyzwanie odbywa się w formule Scorelauf, oznacza to, że nie ma wytyczonej trasy i nie ma obowiązku zdobycia wszystkich punktów, a zespoły same decydują które punkty zdobywają i w jakiej kolejności. Wygrywa zespół, który w limicie czasowym zdobędzie najwięcej punktów. W przypadku takiej samej liczby punktów rozstrzygający będzie czas ukończenia. Zespół kończy trasę, gdy wszyscy jego członkowie stawią się na mecie i odbiją ostatni punkt.
 5. Przewidziane są dwie klasyfikacje – osobna dla uczestników trasy pieszej, w tym pokonujących ją techniką Nordic Walking oraz osobna dla uczestników trasy rowerowej.
 6. Wyzwanie składa się z dwóch tras:
  1. OPEN rowerowa: ok. 20+ km długości,
  2. OPEN piesza: ok. 10+ km długości,
 7. Uczestnik może wziąć udział w Wyzwaniu tylko na jednej wybranej trasie.
 8. Dokładny opis tras i zadań zawarty jest w opisie tras opublikowanym na stronie wyzwanie.opole.pl. 
 9. Udział w Wyzwaniu możliwy jest wyłącznie w zespołach: dla trasy OPEN rowerowej od 2 do 6 osób; dla trasy OPEN pieszej, w tym Nordic Walking od 2 do 6 osób.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany przebiegu trasy Wyzwania, przerwania go lub skrócenia, a nawet odwołania rajdu, jeśli warunki pogodowe lub inne wydarzenia o charakterze siły wyższej uniemożliwią dalszy, bezpieczny dla uczestników przebieg Wyzwania.
 • 3
 1. Rejestracji w Wyzwaniu można dokonać wyłącznie przez Internet na stronie wyzwanie.opole.pl poprzez dostępne formularze. W celu rejestracji należy podać swoje dane osobowe takie jak: imię i nazwisko, wiek, miejscowość i gmina zamieszkania, adres email, numer polskiego telefonu komórkowego oraz inne opcjonalne dane takie jak: płeć i rozmiar koszulki.
 2. Podane dane w postaci imienia, nazwiska, gminy zamieszkania, adresu email i numeru telefonu są konieczne do wystartowania w Wyzwaniu. Zmiana danych po rejestracji jest możliwa tylko w szczególnych uzasadnionych przypadkach.
 3. Za posługiwanie się telefonem podczas zawodów mogą być naliczane opłaty zgodne z cennikiem operatora.
 4. Udział w Wyzwaniu jest bezpłatny.
 • 4
 1. Organizator zapewnia wszystkim uczestnikom indywidualną wodę do picia, posiłek regeneracyjny, ubezpieczenie NNW oraz pakiet startowy, w którego skład wchodzi:
  1. zestaw numerów startowych;
  2. mapy trasy;
  3. baton i owoc;
  4. pamiątkowy medal.
  5. Uczestnicy będą mogli zakupić koszulkę pamiątkową, po jej wcześniejszym zamówieniu.
 2. Za osiągnięcia indywidualne lub zespołowe uczestnicy Wyzwania otrzymają puchary/nagrody.
 3. Wręczenie nagród nastąpi po zakończeniu klasyfikacji wyników Wyzwania. 
 4. Dodatkowo każdy z uczestników Wyzwania będzie mógł wziąć udział w konkursie z nagrodami.
 5. Podczas przebiegu Wyzwania Organizator zapewnia obsługę informacyjną uczestników u kierowników tras.
 • 5
 1. W celu wzięcia udziału w Wyzwaniu, po dokonaniu rejestracji należy się stawić w dniu Wyzwania w biurze zawodów NAPÓŹNIEJ 60 MINUT PRZED ODPRAWĄ oraz odebrać pakiet startowy i ZŁOŻYĆ ODPOWIEDNIE PISEMNE  OŚWIADCZENIA.
 2. Odprawy dla poszczególnych tras zaczynają się w dniu 19 września (sobota) 2020 r. o następujących godzinach:
  1. dla trasy OPEN pieszej o godzinie 9.30,
  2. dla trasy OPEN rowerowej o godzinie 9.30.
 3. Start poszczególnych tras rozpoczynają się o godzinie 10.00.
 4. Zakończenie tras zaplanowane zostało na godzinę 17.00. Zakończenie rajdu na godzinę 18.00. 
 5. Biuro zawodów znajduje się na boisku piłkarskim w Suchym Borze, ul. Szkolnej 2.
 6. Każdy pełnoletni zawodnik, a za niepełnoletniego zawodnika jego opiekun prawny, składa pisemne oświadczenie, wedle dostarczonego wzoru, dotyczące: bezpieczeństwa epidemiologicznego w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV2; braku przeciwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w Wyzwaniu; wyrażeniu zezwolenia na publikację swojego wizerunku w ramach prowadzonej relacji z rajdu oraz dla celów promocyjnych Wyzwania oraz, że jako uczestnik rozumie ryzyko dla zdrowia i mienia związane z uczestnictwem w Wyzwaniu i podejmuje je na własną rękę.
 7. Uczestnictwo w Wyzwaniu wymaga posiadania
  1. odpowiedniej odzieży i obuwia na wszystkich trasach,
  2. kijów do Nordic Walking (dla uczestników, którzy zamierzają pokonać trasę pieszą techniką Nordic Walking),
  3. telefonu z maksymalnie naładowaną baterią (dla każdego zawodnika z zespołu),
  4. na trasach rowerowych: 
   1. kasku,
   2. sprawnego roweru wraz z obowiązkowym wyposażeniem dodatkowym,
   3. oświetlenie białe przednie i czerwone tylnie na rowerach.
 8. Organizator zapewnia dla wszystkich uczestników sprzęt niezbędny do wykonania wyznaczonych zadań na trasie rajdu. Uczestnicy muszą posiadać sprzęt niezbędny do samodzielnego pokonania całej trasy. Organizator NIE ZAPEWNIA żadnego innego sprzętu koniecznego do uczestnictwa w Wyzwaniu.
 9. Uczestnicy Wyzwania są zobowiązani przestrzegać zasad zdrowego współzawodnictwa oraz powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności prawa o ruchu drogowym.
 10. Na całym obszarze odbywania się Wyzwania obowiązuje zakaz spożywania alkoholu oraz wyrobów tytoniowych.
 11. Niezastosowanie się do któregokolwiek z punktów regulaminu lub opisu Wyzwania może skutkować dyskwalifikacją.
 12. Dyskwalifikacja jest nieodwołalna, decyduje o niej Kierownik Wyzwania.
 • 6
 1. Głos decydujący we wszelkich sprawach dotyczących Wyzwania ma Kierownik Wyzwania, który jest również głównym sędzią Wyzwania.
 2. Interpretacja regulaminu Wyzwania oraz opisu Wyzwania jest wydawana przez Kierownika Wyzwania i ma charakter ostateczny.
 3. Wyzwanie jest nadzorowane przez sędziów Wyzwania wyznaczonych przez organizatora oraz kierowników poszczególnych tras, którzy w miarę możliwości na bieżąco śledzą przebieg zawodów.
 4. Wszelkie przypadki naruszenia regulaminu zawodów oraz okoliczności utrudniające ich bezpieczny przebieg powinny być natychmiast zgłaszane przez uczestników sędziom Wyzwania.
 5. Decyzję o wyniku Wyzwania oraz o nagrodach podejmuje główny sędzia Wyzwania, po konsultacji z sędziami Wyzwania.
 6. Decyzje głównego sędziego zawodów są nieodwołalne.
 7. Wszyscy uczestnicy Wyzwania są zobowiązani wspólnie współdziałać z sędziami Wyzwania i Kierownikiem Wyzwania w celu polubownego rozwiązywania ewentualnych sporów.
 8. Dodatkowych informacji można uzyskać wysyłając zapytanie na adres e-maila: stowarzyszenie@suchybor.com.pl.
 • 7
 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Suchy Bór z siedzibą w Suchym Borze. Dane kontaktowe Administratora Danych Osobowych, dostępne są pod adresem wyzwanie.opole.pl.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  1. organizacji i przeprowadzenia Rajdu Przygodowego Wyzwanie, co stanowi realizację umowy z uczestnikiem (art. 6.1.b RODO); 
  2. promocji działalności Administratora i budowania jego wizerunku, poprzez publikację relacji z wydarzenia na swoich stronach internetowych i profilach internetowych, co stanowi je uzasadniony interes (art. 6.1.f RODO)  opierający się m.in. na wyrażonej przez Państwa zgodzie na rozpowszechnianie wizerunku, wynikającej z przepisów Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wyrażenie zezwolenia jest dobrowolne, a jego niewyrażenie nie powoduje wobec Państwa negatywnych konsekwencji;
  3. realizacji obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa podatkowego i przepisów dotyczących rachunkowości (art. 6.1.c RODO);
  4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (Art. 6.1. f RODO). 
 3. Dane będą przetwarzane przez okres 6 lat, czyli okres niezbędny do przeprowadzenia i rozliczenia wydarzenia lub do momentu ustania ewentualnych roszczeń. Relacja z wydarzenia, w tym wizerunek uczestników, będzie przetwarzany w celach informacyjnych do momentu zaprzestania działalności w tym obszarze przez organizatora, do momentu zgłoszenia Państwa sprzeciwu lub wycofania zgody na rozpowszechnianie wizerunku. 
 4. Dane mogą być ujawniane naszym podwykonawcom, ale wyłącznie w zakresie świadczonych dla nas usług, w szczególności podmiotom wykonującym usługi hostingowe, serwisowe, doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, serwis IT. Dane mogą być również udostępnione współorganizatorowi rajdu (Fundacja Instytut Rozwoju INFINITAS).
 5. Państwa dane mogą także być publikowane na portalach społecznościowych, czyli także przetwarzane poza Unią Europejską. Wybrane przez nas portale korzystają z zatwierdzonych przez Komisję Europejską standardowych klauzul umownych, które gwarantują odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych osobowych. 
 6. W ramach podwykonawców korzystamy z usług GSuite dostarczanych przez Google LLC, co oznacza, że Państwa dane mogą być przetwarzane poza Unią Europejską. Google korzysta z zatwierdzonych przez Komisję Europejską standardowych klauzul umownych, które gwarantują odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych osobowych. 
 7. Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do żądania przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
 8. Relacja i zdjęcia zawierające wizerunek uczestników, mogą być publikowane w oparciu o zezwolenie wyrażone poprzez odrębne oświadczenie.


Zadanie pn. „Rajd przygodowy Wyzwanie im. Antoniego Pawlety” jest współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Opolskiego

22 sierpnia 2020 r.