Regulamin 2020 Trasy PRO i EXTRIM

REGULAMIN

rajdu przygodowego WYZWANIE (tylko dla tras PRO i EXTRIM)

 • 1
 1. Otwarty Rajd Przygodowy WYZWANIE jest imprezą organizowaną przez Fundację Instytut Rozwoju INFINITAS, ul. Plebiscytowa 3/18, 45-359 Opole, nr KRS 0000345122, zwany dalej WYZWANIEM.
 2. Partnerem Wyzwania jest Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Suchy Bór, ul. Szkolna 2, 46-053 Suchy Bór, nr KRS 0000108764.
 • 2
 1. Wyzwanie daje możliwość sprawdzenia swojej kondycji psycho-fizycznej poprzez aktywność ruchową związaną między innymi z jazdą na rowerze. Celem Wyzwania jest również eksploracja miejsc Opolszczyzny ciekawych pod względem przyrodniczym, historycznym lub kulturowym.
 2. Udział w Wyzwaniu jest otwarty dla wszystkich cieszących się dobrym zdrowiem osób powyżej 15 roku życia, którzy w odpowiednim czasie zarejestrują swój udział w Wyzwaniu oraz uiszczą składkę członkowską Wyzwania.
 3. Osoby, które ukończyły 15 rok życia muszą startować w zespole z osobą pełnoletnią. Osoby te pozostają pod stałą opieką pełnoletniego członka zespołu, który pełni funkcję opiekuna prawnego przez cały okres trwania rajdu.
 4. Wyzwanie odbywa się w formule NON-STOP. Na trasie zostaną wyznaczone limity czasowe, po których przekroczeniu zespół nie może kontynuować współzawodnictwa. Wygrywa zespół, który w limicie czasowym zdobędzie najwięcej punktów. W przypadku takiej samej liczby punktów rozstrzygający będzie czas ukończenia. Zespół kończy trasę, gdy wszyscy jego członkowie stawią się na mecie i odbiją ostatni punkt.
 5. Wyzwanie składa się z dwóch tras:
  1. PRO: ok. 150 km długości,
  2. EXTRIM: ok 270 km długości.
 6. Na trasach przewidziano dyscypliny: 
  1. rower (główna dyscyplina)
  2. trekking
  3. kajaki
  4. rolkotrek (tylko dla trasy EXTRIM)
 7. Udział w Wyzwaniu możliwy jest wyłącznie w zespołach: dla trasy PRO 2 osoby, dla trasy EXTRIM 2 osoby. 
 8. Zawodnicy będą klasyfikowani w dwóch kategoriach na każdej z tras: podstawowej i mix. W kategorii mix zespół musi posiadać uczestnika płci żeńskiej. Organizator może podjąć decyzję o połączeniu kategorii ze względu na ilość zgłoszeń. 
 9. Uczestnik może wziąć udział w Wyzwaniu tylko na jednej wybranej trasie.
 10. Dokładny opis tras i zadań zawarty jest w opisie tras opublikowanym na stronie wyzwanie.opole.pl. 
 11. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany przebiegu trasy Wyzwania, przerwania go lub skrócenia, a nawet odwołania rajdu, jeśli warunki pogodowe lub inne wydarzenia o charakterze siły wyższej uniemożliwią dalszy, bezpieczny dla uczestników przebieg Wyzwania.
 • 3
 1. Rejestracji w Wyzwaniu można dokonać wyłącznie przez Internet na stronie wyzwanie.opole.pl poprzez dostępne formularze. W celu rejestracji należy podać swoje dane osobowe takie jak: imię i nazwisko, wiek, miejscowość i gmina zamieszkania, adres email, numer polskiego telefonu komórkowego oraz inne opcjonalne dane takie jak: płeć i rozmiar koszulki.
 2. Składka członkowska Wyzwania wynosi:
  1. dla trasy PRO – 200 złotych za zespół (160 zł dla zgłoszeń do 31.08.2020)
  2. dla trasy EXTRIM – 250 zł za zespół (210 zł dla zgłoszeń do 31.08.2020)
   i może być uiszczona wyłącznie poprzez wpłatę na konto organizatora nr 04 1140 2004 0000 3202 7476 1132.
 3. W tytule wpłaty należy koniecznie podać nazwę drużyny i rodzaj trasy (PRO lub EXTRIM).
 4. Podane dane w postaci imienia, nazwiska, gminy zamieszkania, adresu email i numeru telefonu są konieczne do wystartowania w Wyzwaniu. Zmiana danych po rejestracji jest możliwa tylko w szczególnych uzasadnionych przypadkach.
 5. Za posługiwanie się telefonem podczas zawodów mogą być naliczane opłaty zgodne z cennikiem operatora.
 • 4
 1. Organizator zapewnia wszystkim uczestnikom wodę do picia zlokalizowaną na wyznaczonych punktach, ciepły posiłek na mecie rajdu, ubezpieczenie NNW oraz pakiet startowy, w którego skład wchodzi:
  1. zestaw numerów startowych;
  2. mapy trasy;
  3. pamiątkowy medal;
  4. szal/komin oznakowany logotypem rajdu.
 2. Uczestnicy będą mogli zakupić koszulkę pamiątkową, po jej wcześniejszym zamówieniu.
 3. Za osiągnięcia indywidualne lub zespołowe uczestnicy Wyzwania mogą być nagradzani.
 4. Ilość nagród i kategorii, w jakich są przyznawane wahać się będzie w zależności od pozyskanych nagród od sponsorów.
 5. Wręczenie nagród nastąpi etapami, niezwłocznie po zakończeniu klasyfikacji wyników Rajdu. 
 6. Podczas przebiegu Wyzwania Organizator zapewnia obsługę informacyjną uczestników u kierowników tras.
 • 5
 1. W celu wzięcia udziału w Wyzwaniu, po dokonaniu rejestracji i opłaceniu składki członkowskiej Wyzwania, należy się stawić w dniu Wyzwania w biurze zawodów NAPÓŹNIEJ 60 MINUT PRZED ODPRAWĄ oraz odebrać voucher na pakiet startowy i ZŁOŻYĆ ODPOWIEDNIE PISEMNE  OŚWIADCZENIA.
 2. Odprawy dla poszczególnych tras zaczynają się w dniu 18 września (piątek) 2020 r. o następujących godzinach:
  1. dla trasy PRO o godzinie [23:00],
  2. dla trasy EXTRIM o godzinie [19:30].
 3. Biuro zawodów znajduje się na boisku piłkarskim w Suchym Borze, ul. Szkolnej 2.
 4. Każdy pełnoletni zawodnik, a za niepełnoletniego zawodnika jego opiekun prawny, składa pisemne oświadczenie, wedle dostarczonego wzoru, dotyczące: bezpieczeństwa epidemiologicznego w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV2; braku przeciwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w Wyzwaniu; wyrażeniu zezwolenia na publikację swojego wizerunku w ramach prowadzonej relacji z rajdu oraz dla celów promocyjnych Wyzwania oraz, że jako uczestnik rozumie ryzyko dla zdrowia i mienia związane z uczestnictwem w Wyzwaniu i podejmuje je na własną rękę.
 5. Uczestnictwo w Wyzwaniu wymaga posiadania:
  1. sprawnego roweru wraz z obowiązkowym wyposażeniem dodatkowym,
  2. kasku na trasach rowerowych,
  3. oświetlenia białego przedniego i czerwonego tylnego na rowerach,
  4. odpowiedniej odzieży na wszystkich trasach,
  5. telefonu z maksymalnie naładowaną baterią (dla każdego zawodnika z zespołu).
  6. (tylko dla trasy EXTRIM) własnych łyżworolek oraz oświetlenia białego przedniego i czerwonego tylnego.
 6. Organizator zapewnia dla wszystkich uczestników tras PRO i EXTRIM kajaki, wiosła oraz środki ratownicze dla jednostek pływających. Organizator NIE ZAPEWNIA żadnego innego sprzętu koniecznego do uczestnictwa w Wyzwaniu.
 7. Uczestnicy Wyzwania są zobowiązani przestrzegać zasad zdrowego współzawodnictwa oraz powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności prawa o ruchu drogowym.
 8. Na całym obszarze odbywania się Wyzwania obowiązuje zakaz spożywania alkoholu oraz wyrobów tytoniowych.
 9. Niezastosowanie się do któregokolwiek z punktów regulaminu lub opisu Wyzwania może skutkować dyskwalifikacją.
 10. Dyskwalifikacja jest nieodwołalna, decyduje o niej Kierownik Wyzwania.
 11. W przypadku dyskwalifikacji składka członkowska Wyzwania nie podlega zwrotowi.
 • 6
 1. Głos decydujący we wszelkich sprawach dotyczących Wyzwania ma Kierownik Wyzwania, który jest również głównym sędzią Wyzwania.
 2. Interpretacja regulaminu Wyzwania oraz opisu Wyzwania jest wydawana przez Kierownika Wyzwania i ma charakter ostateczny.
 3. Wyzwanie jest nadzorowane przez sędziów Wyzwania wyznaczonych przez organizatora oraz kierowników poszczególnych tras, którzy w miarę możliwości na bieżąco śledzą przebieg zawodów.
 4. Wszelkie przypadki naruszenia regulaminu zawodów oraz okoliczności utrudniające ich bezpieczny przebieg powinny być natychmiast zgłaszane przez uczestników sędziom Wyzwania.
 5. Decyzję o wyniku Wyzwania oraz o nagrodach podejmuje główny sędzia Wyzwania, po konsultacji z sędziami Wyzwania.
 6. Decyzje głównego sędziego zawodów są nieodwołalne.
 7. Wszyscy uczestnicy Wyzwania są zobowiązani wspólnie współdziałać z sędziami Wyzwania i Kierownikiem Wyzwania w celu polubownego rozwiązywania ewentualnych sporów.
 • 7
 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Instytut Rozwoju INFINITAS z siedzibą w Opolu. Dane kontaktowe Administratora Danych Osobowych, dostępne są pod adresem wyzwanie.opole.pl.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  1. organizacji i przeprowadzenia Rajdu Przygodowego Wyzwanie, co stanowi realizację umowy z uczestnikiem (art. 6.1.b RODO); 
  2. promocji działalności Administratora i budowania jego wizerunku, poprzez publikację relacji z wydarzenia na swoich stronach internetowych i profilach internetowych, co stanowi je uzasadniony interes (art. 6.1.f RODO)  opierający się m.in. na wyrażonej przez Państwa zgodzie na rozpowszechnianie wizerunku, wynikającej z przepisów Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wyrażenie zezwolenia jest dobrowolne, a jego niewyrażenie nie powoduje wobec Państwa negatywnych konsekwencji;
  3. realizacji obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa podatkowego i przepisów dotyczących rachunkowości (art. 6.1.c RODO);
  4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (Art. 6.1. f RODO). 
 3. Dane będą przetwarzane przez okres 6 lat, czyli okres niezbędny do przeprowadzenia i rozliczenia wydarzenia lub do momentu ustania ewentualnych roszczeń. Relacja z wydarzenia, w tym wizerunek uczestników, będzie przetwarzany w celach informacyjnych do momentu zaprzestania działalności w tym obszarze przez organizatora, do momentu zgłoszenia Państwa sprzeciwu lub wycofania zgody na rozpowszechnianie wizerunku. 
 4. Dane mogą być ujawniane naszym podwykonawcom, ale wyłącznie w zakresie świadczonych dla nas usług, w szczególności podmiotom wykonującym usługi hostingowe, serwisowe, doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, serwis IT. Dane mogą być również udostępnione współorganizatorowi rajdu (Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Suchy Bór).
 5. Państwa dane mogą także być publikowane na portalach społecznościowych, czyli także przetwarzane poza Unią Europejską. Wybrane przez nas portale korzystają z zatwierdzonych przez Komisję Europejską standardowych klauzul umownych, które gwarantują odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych osobowych. 
 6. W ramach podwykonawców korzystamy z usług GSuite dostarczanych przez Google LLC, co oznacza, że Państwa dane mogą być przetwarzane poza Unią Europejską. Google korzysta z zatwierdzonych przez Komisję Europejską standardowych klauzul umownych, które gwarantują odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych osobowych. 
 7. Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do żądania przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
 8. Relacja i zdjęcia zawierające wizerunek uczestników, mogą być publikowane w oparciu o zezwolenie wyrażone poprzez akceptację regulaminu wydarzenia lub poprzez odrębne oświadczenie.

22 sierpnia 2020 r.