Regulamin 2021 Trasy PRO i EXTRIM

REGULAMIN

Rajdu Przygodowego WYZWANIE

Trasy PRO oraz EXTRIM

 1. Rajd Przygodowy WYZWANIE jest imprezą organizowaną przez Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Suchy Bór, ul. Szkolna 2, 46-053 Suchy Bór, nr KRS 0000108764.
 2. Partnerem Organizatora przy organizacji Wyzwania jest Opolskie Centrum Wolontariatu – Iskra.
 3. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa o Wyzwaniu, należy przez to rozumieć trasy „PRO” oraz „EXTRIM”. Regulacje dotyczące tras „OPEN” zawarte są w odrębnym regulaminie.
 1. Wyzwanie daje możliwość sprawdzenia swojej kondycji psycho-fizycznej poprzez aktywność ruchową związaną między innymi z jazdą na rowerze. Celem Wyzwania jest również eksploracja miejsc Opolszczyzny ciekawych pod względem przyrodniczym, historycznym lub kulturowym.
 2. Udział w Wyzwaniu jest otwarty dla wszystkich cieszących się dobrym zdrowiem osób powyżej 15 roku życia, którzy w odpowiednim czasie zarejestrują swój udział w Wyzwaniu oraz uiszczą składkę za udział w Wyzwaniu.
 3. Osoby, które ukończyły 15 rok życia muszą startować w zespole z osobą pełnoletnią. Osoby te pozostają pod stałą opieką pełnoletniego członka zespołu, który pełni funkcję opiekuna prawnego przez cały okres trwania rajdu.
 4. Wyzwanie odbywa się w formule NON-STOP. Na trasie zostaną wyznaczone limity czasowe, po których przekroczeniu zespół nie może kontynuować współzawodnictwa. Wygrywa zespół, który w limicie czasowym zdobędzie najwięcej punktów. W przypadku takiej samej liczby punktów rozstrzygający będzie czas ukończenia. Zespół kończy trasę, gdy wszyscy jego członkowie stawią się na mecie i odbiją ostatni punkt.
 5. Wyzwanie w wersji długiej dotyczy następujących tras:
  – PRO: szacunkowo około: 120 – 140 km długości (suma odległości we wszystkich dyscyplinach),
  – EXTRIM: szacunkowo około: 300 – 320 km długości (suma odległości we wszystkich dyscyplinach),

Pełna informacja zostanie podana najpóźniej na 2 tygodnie przed Wyzwaniem.

 1. Uczestnik może wziąć udział w Wyzwaniu tylko na jednej wybranej trasie.
 2. Na trasach przewidziano dyscypliny:
  – rower (główna dyscyplina)
  – trekking / bieg
  – kajaki
  – rolkotrek (tylko dla trasy EXTRIM)
 3. Dokładny opis tras i zadań zawarty jest w opisie tras opublikowanym na stronie Rajdu Przygodowego Wyzwanie.
 4. Udział w Wyzwaniu możliwy jest wyłącznie w zespołach:
  – dla trasy PRO 2 osoby,
  – dla trasy EXTRIM 2 osoby.
 5. Zawodnicy będą klasyfikowani w dwóch kategoriach na każdej z tras: podstawowej i mix. W kategorii mix zespół musi posiadać uczestnika płci żeńskiej. Organizator może podjąć decyzję o połączeniu kategorii ze względu na liczbę zgłoszeń.
 6. Organizator wyznacza limit zespołów na trasę PRO – 40 i na trasę EXTRIM – 15. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany tego limitu w trakcie zapisów uczestników i połączenia tras ze względu na liczbę zgłoszeń.
 7. Uczestnicy Wyzwania startują na własną odpowiedzialność zrzekając się wnoszenia roszczeń w stosunku do Organizatora w razie zaistnienia zdarzeń losowych podczas trwania rajdu.
 1. Zgłoszenia i opłaty należy dokonywać przez stronę zmierzymyczas.pl.
 2. Opłata startowa musi zostać dokonana nie później niż na 5 dni przed datą imprezy.
 3. W celu zarejestrowania konieczne jest wypełnienie dostępnego formularza. Podczas rejestracji należy podać swoje dane osobowe takie jak: imię i nazwisko, wiek, miejscowość zamieszkania, adres e-mail, numer polskiego telefonu komórkowego. Ponadto w ramach rejestracji podaje się rodzaj trasy, nazwę zespołu i informację o pełnym zaszczepieniu przeciwko chorobie COVID-19. Zmiana danych po rejestracji jest możliwa tylko w szczególnych uzasadnionych przypadkach.
 4. Opłata za udział w Wyzwaniu wynosi:
  1. dla trasy PRO:
   – 300 złotych za zespół w przypadku uregulowania opłaty za udział w zawodach do dnia 31 sierpnia 2021 r. włącznie
   – 350 zł za zespół w przypadku uregulowania opłaty za udział w zawodach od dnia 1 września 2021 r. włącznie
  2. dla trasy EXTRIM:
   – 400 złotych za zespół w przypadku uregulowania opłaty za udział w zawodach do dnia 31 sierpnia 2021 r. włącznie
   – 450 zł za zespół w przypadku uregulowania opłaty za udział w zawodach od dnia 1 września 2021 r. włącznie.
 1. Organizator zapewnia wszystkim uczestnikom indywidualną wodę do picia, posiłek regeneracyjny, ubezpieczenie NNW oraz pakiet startowy, w którego skład wchodzi:
  – zestaw numerów startowych;
  – mapy trasy;
  – baton;
  – woda;
  – pamiątkowy medal;
  – pamiątkowa koszulka.
 2. Za osiągnięcia indywidualne lub zespołowe uczestnicy Wyzwania mogą być nagradzani.
 3. Ilość nagród i kategorii, w jakich są przyznawane wahać się będzie w zależności od pozyskanych nagród od sponsorów.
 4. Wręczenie nagród nastąpi etapami, niezwłocznie po zakończeniu klasyfikacji wyników Rajdu.
 5. Podczas przebiegu Wyzwania Organizator zapewnia obsługę informacyjną uczestników u kierowników tras.
 6. Organizator zapewnia Uczestnikom możliwość korzystania z wyznaczonych stref zmian (tzw. przepaku)
 7. Dokładna lokalizacja stref zmian oznaczona będzie na mapie Rajdu.
 8. Każdy z zespołów winien spakować swoje rzeczy do własnych pojemników oraz oznaczyć je (np. Nazwą lub numerem zespołu) i pozostawić w miejscu wyznaczonym przez Organizatora przed rozpoczęciem zawodów. Organizator jest zobowiązany do przewiezienia ww. Pojemników do stref zmian.
 9. Uczestnicy będą mogli skorzystać bezpłatnie z pryszniców dostępnych w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym w Suchym Borze (ul. Pawlety 26) oraz odpłatnie z noclegów w tym miejscu.
 10. W celu skorzystania z noclegu uczestnik musi wysłać e-maila z prośbą o rezerwację na adres: wyzwanie@infinitas.org.pl i wpłacić 50 zł/ za osobę na konto Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Suchy Bór (nr konta 19 1090 2138 0000 0001 3056 7660), przy czym przelew musi zostać wykonany nie później niż na 10 dni przed datą imprezy. W przypadku późniejszej wpłaty rezerwacja nie zostanie dokonana, a pieniądze zostaną zwrócone na konto wpłacającego.
 1. W celu wzięcia udziału w Wyzwaniu, po dokonaniu rejestracji i opłaceniu składki członkowskiej Wyzwania, należy się stawić w dniu Wyzwania w biurze zawodów NAJPÓŹNIEJ 60 MINUT PRZED ODPRAWĄ oraz odebrać voucher na pakiet startowy i ZŁOŻYĆ ODPOWIEDNIE PISEMNE OŚWIADCZENIA.
 2. Odprawy dla poszczególnych tras zaczynają się o następujących godzinach:
  – dla trasy PRO w dniu 8 października 2021 r. (piątek) o godzinie [21:30],
  – dla trasy EXTRIM w dniu 7 października 2021 r. (czwartek) o godzinie [17:30].
 3. Biuro zawodów znajduje się na boisku piłkarskim w Suchym Borze, ul. Szkolnej 2. (uwaga: parking wyłącznie wzdłuż ul. Pawlety).
 4. Każdy pełnoletni zawodnik, a za niepełnoletniego zawodnika jego opiekun prawny, składa pisemne oświadczenie, według dostarczonego wzoru, dotyczące: bezpieczeństwa epidemiologicznego w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV2; braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w Wyzwaniu; wyrażeniu zezwolenia na publikację swojego wizerunku w ramach prowadzonej relacji z rajdu oraz dla celów promocyjnych Wyzwania oraz, że jako uczestnik rozumie ryzyko dla zdrowia i mienia związane z uczestnictwem w Wyzwaniu i podejmuje je na własną rękę.
 5. Uczestnictwo w Wyzwaniu wymaga posiadania
  – sprawnego roweru wraz z obowiązkowym wyposażeniem dodatkowym wymaganym przepisami Prawa o ruchu drogowym,
  – kasku na trasach rowerowych,
  – oświetlenia białego przedniego i czerwonego tylnego na rowerach,
  – odpowiedniej odzieży na wszystkich trasach,
  – telefonu z maksymalnie naładowaną baterią (dla każdego zawodnika z zespołu).
  – (tylko dla trasy EXTRIM) własnych łyżworolek oraz oświetlenia białego przedniego (może być czołówka)  i czerwonego tylnego na tym etapie
 1. Organizator zapewnia dla wszystkich uczestników tras PRO i EXTRIM kajaki, wiosła oraz środki ratownicze dla jednostek pływających. Organizator NIE ZAPEWNIA żadnego innego sprzętu koniecznego do uczestnictwa w Wyzwaniu.
 2. Podczas Wyzwania zabrania się korzystania z rowerów elektrycznych.
 3. Podczas Wyzwania zabronione jest korzystanie z nawigacji GPS w jakiejkolwiek formie. Dopuszczalne jest wyłącznie używanie tzw. trackerów w celu rejestracji przebiegu trasy przez zespół.
 4. Uczestnicy Wyzwania są zobowiązani przestrzegać zasad zdrowego współzawodnictwa oraz powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności prawa o ruchu drogowym.
 5. Na całym obszarze odbywania się Wyzwania obowiązuje zakaz spożywania alkoholu oraz wyrobów tytoniowych.
 6. W przypadku rezygnacji z dalszego udziału w Wyzwaniu zespół jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym Organizatora. Rezygnacja członka zespołu jest traktowana jednoznacznie z wycofaniem się całego zespołu z udziału w Wyzwaniu.
 7. Zespół w przypadku złożenia rezygnacji powinien zapewnić sobie środek transportu do bazy zawodów. Organizator jest zwolniony z obowiązku zapewnienia takiego środka transportu za wyjątkiem sytuacji nadzwyczajnych takich jak uraz członka zespołu.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za osoby lub zespołu, które wycofają się z udziału w Wyzwaniu.
 1. Głos decydujący we wszelkich sprawach dotyczących Wyzwania ma Kierownik Wyzwania, który jest również głównym sędzią Wyzwania.
 2. Interpretacja regulaminu Wyzwania oraz opisu wyzwania jest wydawana przez Kierownika Wyzwania i ma charakter ostateczny.
 3. Wyzwanie jest nadzorowane przez sędziów Wyzwania wyznaczonych przez organizatora oraz kierowników poszczególnych tras, którzy w miarę możliwości na bieżąco śledzą przebieg zawodów.
 4. Wszelkie przypadki naruszenia regulaminu zawodów oraz okoliczności utrudniające ich bezpieczny przebieg powinny być natychmiast zgłaszane przez uczestników sędziom Wyzwania.
 5. Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia z udziału w Wyzwaniu zawodnika lub zespołu w przypadku stwierdzenia przez osoby posiadające kwalifikacje medyczne niezdolności do kontynuowania zawodów lub złamania zasad zawartych w Regulaminie.
 6. Dyskwalifikacja, o której mowa powyżej jest nieodwołalna, decyduje o niej Kierownik Wyzwania.
 7. W przypadku dyskwalifikacji składka członkowska Wyzwania nie podlega zwrotowi.
 8. Decyzję o wyniku Wyzwania oraz o nagrodach podejmuje główny sędzia Wyzwania, po konsultacji z sędziami Wyzwania.
 9. Decyzje głównego sędziego zawodów są nieodwołalne.
 10. Wszyscy uczestnicy Wyzwania są zobowiązani wspólnie współdziałać z sędziami Wyzwania i Kierownikiem Wyzwania w celu polubownego rozwiązywania ewentualnych sporów.
 11. Dodatkowych informacji można uzyskać wysyłając zapytanie na adres e-maila: wyzwanie@infinitas.org.pl.
 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Suchy Bór. Dane kontaktowe Administratora Danych Osobowych, dostępne są na witrynie: www.suchybor.com.pl.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  1. organizacji i przeprowadzenia Rajdu Przygodowego Wyzwanie, co stanowi realizację umowy z uczestnikiem (art. 6.1.b RODO);
  2. promocji działalności Administratora i budowania jego wizerunku, poprzez publikację relacji z wydarzenia na swoich stronach internetowych i profilach internetowych, co stanowi je uzasadniony interes (art. 6.1.f RODO)  opierający się m.in. na wyrażonej przez Państwa zgodzie na rozpowszechnianie wizerunku, wynikającej z przepisów Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wyrażenie zezwolenia jest dobrowolne, a jego niewyrażenie nie powoduje wobec Państwa negatywnych konsekwencji;
  3. realizacji obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa podatkowego i przepisów dotyczących rachunkowości (art. 6.1.c RODO);
  4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (Art. 6.1. f RODO).
 1. Dane będą przetwarzane przez okres 6 lat, czyli okres niezbędny do przeprowadzenia i rozliczenia wydarzenia lub do momentu ustania ewentualnych roszczeń. Relacja z wydarzenia, w tym wizerunek uczestników, będzie przetwarzany w celach informacyjnych do momentu zaprzestania działalności w tym obszarze przez organizatora, do momentu zgłoszenia Państwa sprzeciwu lub wycofania zgody na rozpowszechnianie wizerunku.
 2. Dane mogą być ujawniane naszym podwykonawcom, ale wyłącznie w zakresie świadczonych dla nas usług, w szczególności podmiotom wykonującym usługi hostingowe, serwisowe, doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, serwis IT. Dane mogą być również udostępnione współorganizatorowi rajdu (Opolskie Centrum Wolontariatu Iskra) .
 3. Państwa dane mogą także być publikowane na portalach społecznościowych, czyli także przetwarzane poza Unią Europejską. Wybrane przez nas portale korzystają z zatwierdzonych przez Komisję Europejską standardowych klauzul umownych, które gwarantują odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych osobowych.
 4. W ramach podwykonawców korzystamy z usług GSuite dostarczanych przez Google LLC, co oznacza, że Państwa dane mogą być przetwarzane poza Unią Europejską. Google korzysta z zatwierdzonych przez Komisję Europejską standardowych klauzul umownych, które gwarantują odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych osobowych.
 5. Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do żądania przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 6. Relacja i zdjęcia zawierające wizerunek uczestników, mogą być publikowane w oparciu o zezwolenie wyrażone poprzez akceptację regulaminu wydarzenia lub poprzez odrębne oświadczenie.
 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany przebiegu trasy Wyzwania, przerwania go lub skrócenia, a nawet odwołania rajdu, jeśli warunki pogodowe lub inne wydarzenia o charakterze siły wyższej uniemożliwia dalszy, bezpieczny dla uczestników przebieg Wyzwania.
 2. W przypadku konieczności zmiany formuły rajdu z uwagi na ewentualne wprowadzenie przez rząd Rzeczypospolitej Polskiej obostrzeń prawnych związanych z przeciwdziałaniem pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 Organizator powiadomi uczestników o zasadach organizacji zawodów w tym (w przypadku wprowadzenia obostrzeń) o ewentualnym odwołaniu, jeżeli przepisy prawne tak będą stanowić.
 3. W przypadku odwołania zawodów zawodnikom będzie przysługiwał zwrot opłaty startowej lub ewentualne przeniesienie opłaty na następną edycje Rajdu Wyzwanie.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane działaniem lub zaniechaniem uczestników oraz osób trzecich.
 5. Ostateczna interpretacja zapisów niniejszego Regulaminu należy do Organizatorów.