Regulamin W11 2023

REGULAMIN
rajdu przygodowego WYZWANIE

PAR 1.

Organizator

 1. Rajd Przygodowy WYZWANIE jest imprezą organizowaną przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Opole, ul. Groszowicka 10, 45-517 Opole
 2. Współorganizatorem Wyzwania jest Fundacja INFINITAS, ul. Plebiscytowa 3/18, 45-359 Opole, nr KRS 0000345122.
 3. Rajd Przygodowy odbywa się w dniu 2 września 2023 r. Start zlokalizowany jest w miejscowości Dąbrowa (województwo Opolskie). 

PAR 2. 

Zasady organizacji Wyzwania

 1. Wyzwanie daje możliwość sprawdzenia swojej kondycji psycho-fizycznej poprzez aktywność ruchową związaną w szczególności z jazdą na rowerze lub pieszym pokonaniem trasy. Celem Wyzwania jest również eksploracja miejsc Opolszczyzny ciekawych w tym: przyrodniczym, historycznym lub kulturowym.
 2. Udział w Wyzwaniu jest otwarty dla wszystkich posiadających stan zdrowia umożliwiający uczestnictwo w wybranej aktywności, którzy w odpowiednim czasie zarejestrują swój udział w Wyzwaniu.
 3. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w Wyzwaniu wyłącznie pod stałą opieką swoich prawnych opiekunów.
 4. Wyzwanie składa się z czterech tras:
  1. OPEN, [zwana także trasą Rowerową OPEN],
  2. FAMILY, [zwana także trasą Rowerową FAMILY],
  3. PRO, [zwana także trasą Rowerową PRO],
  4. PIESZA, [zwana także trasą Pieszą OPEN].
 5. Uczestnik może wziąć udział w Wyzwaniu tylko na jednej wybranej trasie.
 6. Udział w Wyzwaniu możliwy jest wyłącznie w zespołach 2 – 6 osobowych.
 7. Trasy odbywają się w formule Scorelauf, oznacza to, że nie ma wytyczonej trasy i nie ma obowiązku zdobycia wszystkich punktów, a zespoły same decydują które punkty zdobywają i w jakiej kolejności. Wygrywa zespół, który w limicie czasowym zdobędzie najwięcej punktów. W przypadku takiej samej liczby punktów rozstrzygający będzie czas ukończenia. Zespół kończy trasę, gdy wszyscy jego członkowie stawią się na mecie i odbiją ostatni punkt.
 8. W przypadku trasy Rowerowej PRO konieczne jest zaliczenie wyznaczonych punktów obowiązkowych oznaczonych na mapie. Brak zaliczenia wszystkich punktów obowiązkowych skutkuje brakiem klasyfikacji danego zespołu. 
 9. Dodatkowe informacje, szczegółowy opis i schematy tras oraz sposób rywalizacji zostanie podany na stronie Wyzwania (wyzwanie.opole.pl) oraz na oficjalnym profilu fb rajdu:  https://www.facebook.com/wyzwanierajdprzygodowy. 
 10. Przewidziane są odrębne klasyfikacje – po jednej dla tras Rowerowa OPEN, Rowerowa FAMILY, Piesza OPEN oraz dwie – open i mix – na trasie Rowerowa PRO. 
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do połączenia tras lub klasyfikacji, jeśli będzie to uzasadnione.
 12. Organizator wyznacza limit uczestników w wysokości 150 osób na wszystkie trasy łącznie. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany tego limitu w trakcie rekrutacji uczestników. 
 13. Uczestnictwo w Rajdzie Przygodowym Wyzwanie jest równoznaczne ze zgodą na utrwalanie i nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku uczestników w trakcie wydarzenia przez Organizatorów w celu publikacji relacji i jego promowania na stronach internetowych, w mediach społecznościowych jak również w przestrzeni publicznej, zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity; Dziennik Ustaw z 2022 r., poz. 2509 z późn. zm.)
 14. Uczestnicy Wyzwania  startują na własną odpowiedzialność zrzekając się wnoszenia roszczeń w stosunku do Organizatora w razie zaistnienia zdarzeń losowych podczas trwania imprezy.

PAR 3.

Rejestracja

 1. Zgłoszenia i opłaty należy dokonywać przez stronę: www.zmierzymyczas.pl
 2. Opłata startowa musi zostać dokonana nie później niż na 2 dni przed datą imprezy. Opłata startowa jest bezzwrotna.
 3. W celu zarejestrowania konieczne jest wypełnienie dostępnego formularza. Podczas rejestracji należy podać swoje dane osobowe. Zakres danych może się różnić w zależności od trasy. Zakres danych to:
  1. nazwa zespołu,
  2. imię i nazwisko, 
  3. wiek, 
  4. płeć, 
  5. miejscowość, 
  6. adres email, 
  7. numer polskiego telefonu komórkowego, 
  8. rozmiar i krój koszulki.
 4. Ponadto w ramach rejestracji podaje się rodzaj trasy, nazwę zespołu. Zmiana danych po rejestracji jest możliwa tylko w szczególnych uzasadnionych przypadkach. 
 5. Opłata za udział w Wyzwaniu wynosi:
  1. 60 złotych od osoby. 
  2. 40 złotych od osoby – dla uczestników do 12 r.ż. na trasie Rowerowej FAMILY.
  3. Uczestnicy do ukończenia 3 roku życia są zwolnieni z opłaty za udział na wszystkich trasach. Uczestnik do 3 roku życia nie otrzymuje pakietu startowego.
  4. Kwotę wyrażoną w formularzu w złotych, za każdą zamówioną koszulkę. Koszulki zamawia się podczas rejestracji zespołu na trasy rajdu poprzez wypełnienie dodatkowych pól w formularzu rejestracyjnym. 

PAR 4.

Zobowiązania organizatora

 1. Organizator zapewnia wszystkim uczestnikom indywidualną wodę do picia, posiłek regeneracyjny, ubezpieczenie NNW oraz pakiet startowy, w którego skład wchodzi:
  1. medal, dla osób, które ukończą rywalizację na danej trasie,
  2. numer startowy;
  3. mapy trasy;
 2. Za osiągnięcia indywidualne lub zespołowe uczestnicy Wyzwania mogą być nagradzani decyzją Organizatora.
 3. Wręczenie nagród nastąpi po zamknięciu klasyfikacji, podczas zakończeniu Rajdu Wyzwanie.
 4. Podczas przebiegu Wyzwania Organizator zapewnia obsługę informacyjną uczestników u Sędziego Głównego Wyzwania.

PAR 5.

Procedura startu

 1. W celu wzięcia udziału w Wyzwaniu, po dokonaniu rejestracji należy się stawić w dniu Wyzwania w biurze zawodów oraz odebrać pakiet startowy i złożyć pisemne oświadczenia do godziny zamknięcia biura zawodów (9:00).
 2. Biuro zawodów będzie czynne od godz. 8:00 do godz. 9:00. Odprawa odbędzie się o około  godz. 9.15, przed startem tras. 
 3. Start tras odbędzie się w godzinach 9:30 do 10:00. Dokładna godzina startu zostanie podana podczas odprawy.
 4. Zakończenie współzawodnictwa na wszystkich trasach zaplanowane zostało na godzinę 17.30. Zakończenie rajdu z podaniem wyników i wręczeniem nagród na godzinę 18.30.
 5. Biuro zawodów znajduje się w Dąbrowie, w Świetlicy Wiejskiej, ul. ks.prof. Józefa Sztonyka 45, 49-120. 
 6. Każdy pełnoletni zawodnik, a za niepełnoletniego zawodnika jego opiekun prawny, składa pisemne oświadczenie, zgodne z treścią dostarczonego wzoru, zawierające informacje o: braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w Wyzwaniu; wyrażeniu zgody na publikację swojego wizerunku w ramach prowadzonej relacji z rajdu oraz dla celów promocyjnych Wyzwania oraz, że jako uczestnik rozumie ryzyko dla zdrowia i mienia związane z uczestnictwem w Wyzwaniu i podejmuje je na własną rękę.
 7. Uczestnictwo w Wyzwaniu wymaga posiadania:
  1. na trasę ROWEROWĄ OPEN, ROWEROWĄ PRO i ROWEROWĄ FAMILY
   1. sprawnego roweru wraz z obowiązkowym wyposażeniem dodatkowym wymaganym przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1047 z późn. zm.)
   2. kasku,
   3. oświetlenia białego przedniego i czerwonego tylnego na rowerach,
   4. odpowiedniej odzieży oraz obuwia, z uwzględnieniem warunków pogodowych panujących w dniu startu ,
   5. telefonu z maksymalnie naładowaną baterią (dla co najmniej dwóch zawodników każdego zespołu).
  2. na trasę PIESZĄ OPEN:
   1. odpowiedniej odzieży oraz obuwia, z uwzględnieniem warunków pogodowych panujących w dniu startu ,
   2. telefonu z maksymalnie naładowaną baterią (dla co najmniej dwóch zawodników każdego zespołu).
 8. Organizator zapewnia sprzęt niezbędny do wykonania Zadań Specjalnych. Organizator NIE ZAPEWNIA żadnego innego sprzętu koniecznego do uczestnictwa w Wyzwaniu. 
 9. Podczas Wyzwania zabrania się korzystania z rowerów elektrycznych.
 10. Podczas Wyzwania zabronione jest korzystanie z nawigacji GPS w jakiejkolwiek formie. Dopuszczalne jest wyłącznie używanie tzw. trackerów w celu rejestracji przebiegu trasy przez zespół.
 11. Uczestnicy Wyzwania są zobowiązani przestrzegać zasad zdrowego współzawodnictwa oraz powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności prawa o ruchu drogowym
 12. Uczestnicy Wyzwania zobowiązani są do zespołowego pokonywania trasy, przez cały czas rajdu, pod groźbą dyskwalifikacji.
 13. Na całym obszarze odbywania się Wyzwania obowiązuje zakaz spożywania alkoholu oraz wyrobów tytoniowych.
 14. W przypadku rezygnacji z dalszego udziału w Wyzwaniu zespół jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym Organizatora. Rezygnacja członka zespołu jest traktowana jednoznacznie z wycofaniem się całego zespołu z udziału w Wyzwaniu.
 15. Zespół w przypadku złożenia rezygnacji powinien zapewnić sobie środek transportu do bazy zawodów. Organizator jest zwolniony z obowiązku zapewnienia takiego środka transportu za wyjątkiem sytuacji nadzwyczajnych takich jak uraz członka zespołu. 
 16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za osoby lub zespołu, które wycofają się z udziału w Wyzwaniu. 

PAR 6.

Rozstrzyganie sporów

 1. Głos decydujący we wszelkich sprawach dotyczących Wyzwania ma Kierownik Wyzwania. 
 2. Interpretacja regulaminu Wyzwania jest wydawana przez Kierownika Wyzwania i ma charakter ostateczny.
 3. Bieżące decyzje dotyczące przebiegu tras, rywalizacji klasyfikacji oraz ustalenia wyników są podejmowane przez Sędziego Głównego Wyzwania. Sędzia Główny Wyzwania, w miarę możliwości na bieżąco śledzi przebieg zawodów. 
 4. Wszelkie przypadki naruszenia regulaminu zawodów oraz okoliczności utrudniające ich bezpieczny przebieg powinny być natychmiast zgłaszane przez uczestników sędziom Wyzwania.
 5. Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia z udziału w Wyzwaniu zawodnika lub zespołu w przypadku stwierdzenia przez osoby posiadające kwalifikacje medyczne niezdolności do kontynuowania zawodów lub złamania zasad zawartych w Regulaminie.
 6. Dyskwalifikacja, o której mowa powyżej jest nieodwołalna, decyduje o niej Kierownik Wyzwania lub Sędzia Główny Wyzwania.
 7. W przypadku dyskwalifikacji wpisowe Wyzwania nie podlega zwrotowi. 
 8. Decyzję o wyniku Wyzwania oraz o nagrodach podejmuje Sędzia Główny Wyzwania.
 9. Decyzje Sędziego Głównego Wyzwania są nieodwołalne.
 10. Wszyscy uczestnicy Wyzwania są zobowiązani wspólnie współdziałać z sędziami Wyzwania i Kierownikiem Wyzwania w celu polubownego rozwiązywania ewentualnych sporów.
 11. Dodatkowych informacji można uzyskać wysyłając zapytanie na adres e-mail:  wyzwanie@infinitas.org.pl.

PAR 7.

Zasady ochrony danych osobowych

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Opole, ul. Groszowicka 10. Wszelkie dokumenty oraz zasady ochrony danych dostępne są na witrynie: https://opole.katowice.lasy.gov.pl/ochrona-danych-osobowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  1. organizacji i przeprowadzenia Rajdu Przygodowego Wyzwanie, co stanowi realizację umowy z uczestnikiem (art. 6.1.b RODO); 
  2. promocji działalności Administratora i budowania jego wizerunku, poprzez publikację relacji z wydarzenia na swoich stronach internetowych i profilach internetowych, co stanowi je uzasadniony interes (art. 6.1.f RODO)  opierający się m.in. na wyrażonej przez Państwa zgodzie na rozpowszechnianie wizerunku, wynikającej z przepisów Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wyrażenie zezwolenia jest dobrowolne, a jego niewyrażenie nie powoduje wobec Państwa negatywnych konsekwencji;
  3. realizacji obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa podatkowego i przepisów dotyczących rachunkowości (art. 6.1.c RODO);
  4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (Art. 6.1.f RODO). 
 3. Dane będą przetwarzane przez okres 6 lat, czyli okres niezbędny do przeprowadzenia i rozliczenia wydarzenia lub do momentu ustania ewentualnych roszczeń. Relacja z wydarzenia, w tym wizerunek uczestników, będzie przetwarzany w celach informacyjnych do momentu zaprzestania działalności w tym obszarze przez organizatora, do momentu zgłoszenia Państwa sprzeciwu lub wycofania zgody na rozpowszechnianie wizerunku. 
 4. Dane mogą być ujawniane naszym podwykonawcom wyłącznie w zakresie świadczonych dla nas usług, w szczególności podmiotom wykonującym usługi serwisowe, doradcze, konsultacyjne, obsługę prawną, podatkową czy rachunkową, serwisowi IT, dostawcom usług hostingu, podmiotom realizującym pomiar czasu. Dane mogą być publikowane w formie wyników zawodów na stronie zmierzymyczas.pl oraz na stronach organizatora,współorganizatora i partnerów. Dane będą również udostępnione współorganizatorowi rajdu (Fundacja INFINITAS).
 5. Państwa dane mogą także być publikowane na portalach społecznościowych, a w ramach podwykonawców korzystamy z usług GSuite dostarczanych przez Google LLC, co oznacza, że Państwa dane mogą być przetwarzane poza Unią Europejską. Wybrane przez nas portale i partnerzy korzystają z zatwierdzonych przez Komisję Europejską standardowych klauzul umownych, które gwarantują odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych osobowych.
 6. Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do żądania przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
 7. Relacja i zdjęcia zawierające wizerunek uczestników, mogą być publikowane w oparciu o zezwolenie wyrażone poprzez akceptację regulaminu wydarzenia lub poprzez odrębne oświadczenie.

PAR 8.

Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany przebiegu trasy Wyzwania, przerwania go lub skrócenia, a nawet odwołania rajdu, jeśli warunki pogodowe lub inne wydarzenia o charakterze siły wyższej uniemożliwia dalszy, bezpieczny dla uczestników przebieg Wyzwania.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane działaniem lub zaniechaniem uczestników oraz osób trzecich. 
 3. Ostateczna interpretacja zapisów niniejszego Regulaminu należy do Organizatora.