Regulamin 2022 Trasy OPEN

REGULAMIN
R
ajdu Przygodowego WYZWANIE
Trasy OPEN

1. Organizatorzy

 1. 1. Rajd Przygodowy WYZWANIE jest imprezą organizowaną przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Opole, ul. Groszowicka 10, 45-517 Opole.

2. Zasady organizacji Wyzwania

 1. 1. Wyzwanie daje możliwość sprawdzenia swojej kondycji psycho-fizycznej poprzez aktywność ruchową związaną w szczególności z jazdą na rowerze lub pieszym pokonaniem trasy z opcją Nordic Walking. Celem Wyzwania jest również eksploracja miejsc Opolszczyzny ciekawych w tym: przyrodniczym, historycznym lub kulturowym.
 2. 2. Udział w Wyzwaniu jest otwarty dla wszystkich posiadających stan zdrowia umożliwiający uczestnictwo w wybranej aktywności, którzy w odpowiednim czasie zarejestrują swój udział w Wyzwaniu.
 3. 3. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w Wyzwaniu wyłącznie pod stałą opieką swoich prawnych opiekunów.
 4. 4. Wyzwanie składa się z czterech tras:
  a) nordic walking,
  b) piesza,
  c) rowerowa
  d) rowerowa+
 5. 5. Uczestnik może wziąć udział w Wyzwaniu tylko na jednej wybranej trasie.
 6. 6. Udział w Wyzwaniu możliwy jest wyłącznie w zespołach 2 – 6 osobowych.
 7. 7. Trasy odbywają się w formule Scorelauf, oznacza to, że nie ma wytyczonej trasy i nie ma obowiązku zdobycia wszystkich punktów, a zespoły same decydują które punkty zdobywają i w jakiej kolejności. Wygrywa zespół, który w limicie czasowym zdobędzie najwięcej punktów. W przypadku takiej samej liczby punktów rozstrzygający będzie czas ukończenia. Zespół kończy trasę, gdy wszyscy jego członkowie stawią się na mecie i odbiją ostatni punkt.
 8. 8. Przewidziane są cztery klasyfikacje – dla uczestników trasy pieszej, dla uczestników
  trasy pieszej pokonujących ją techniką Nordic Walking*(Klasyfikacja w tej konkurencji będzie uzależniona od liczby uczestników) oraz dla uczestników trasy rowerowej oraz rowerowej+.
 9. 9. Organizator wyznacza limit uczestników w wysokości 150 osób na wszystkie trasy łącznie. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany tego limitu w trakcie rekrutacji uczestników.
 10. 10. Uczestnicy Wyzwania startują na własną odpowiedzialność zrzekając się wnoszenia roszczeń w stosunku do Organizatora w razie zaistnienia zdarzeń losowych podczas trwania imprezy.

3. Rejestracja

 1. 1. Zgłoszenia i opłaty należy dokonywać przez stronę: www.zmierzymyczas.pl
 2. 2. Opłata startowa musi zostać dokonana nie później niż na 2 dni przed datą imprezy.
 3. 3. W celu zarejestrowania konieczne jest wypełnienie dostępnego formularza. Podczas rejestracji należy podać swoje dane osobowe takie jak: imię i nazwisko, wiek, płeć, miejscowość, adres email, numer polskiego telefonu komórkowego. Ponadto w ramach rejestracji podaje się rodzaj trasy, nazwę zespołu. Zmiana danych po rejestracji jest możliwa tylko w szczególnych uzasadnionych przypadkach.
 4. 4. Opłata za udział w Wyzwaniu wynosi 50 złotych od osób w wieku 16 lat i więcej i 40 zł za dzieci w wieku od 3 do 16 lat. Za dzieci do ukończenia 3 roku życia nie ma obowiązku uiszczania opłaty, przy czym dzieci nie otrzymują one pakietu startowego.

4. Zobowiązania organizatora

 1. 1. Organizator zapewnia wszystkim uczestnikom indywidualną wodę do picia, posiłek regeneracyjny, ubezpieczenie NNW oraz pakiet startowy, w którego skład wchodzi:
  a) numer startowy;
  b) mapy trasy;
  c) baton;
  d) woda;
  e) medal
  f) pamiątkowy gadżet.
 2. 2. Za osiągnięcia indywidualne lub zespołowe uczestnicy Wyzwania mogą być nagradzani.
 3. 3. Ilość nagród i kategorii, w jakich są przyznawane wahać się będzie w zależności od pozyskanych nagród od sponsorów.
 4. 4. Wręczenie nagród nastąpi etapami, niezwłocznie po zakończeniu klasyfikacji wyników Rajdu.
 5. 5. Podczas przebiegu Wyzwania Organizator zapewnia obsługę informacyjną uczestników u kierownika trasy.

5. Procedura startu

 1. 1. W celu wzięcia udziału w Wyzwaniu, po dokonaniu rejestracji należy się stawić w dniu Wyzwania w biurze zawodów oraz odebrać pakiet startowy i ZŁOŻYĆ ODPOWIEDNIE PISEMNE OŚWIADCZENIA.
 2. 2. Biuro zawodów będzie czynne od godz. 8:00 do godz. 9:00, odprawa odbędzie się o godz. 9.15
 3. 3. Start poszczególnych tras rozpoczyna się w godzinach od 9:30 do 10:00.
 4. 4. Zakończenie tras zaplanowane zostało na godzinę 17.00. Zakończenie rajdu na godzinę 18.00.
 5. 5. Biuro zawodów znajduje się na terenie hotelu Bajka, w Grodźcu, ul. Klasztorna 5.
 6. 6. Każdy pełnoletni zawodnik, a za niepełnoletniego zawodnika jego opiekun prawny, składa pisemne oświadczenie, wedle dostarczonego wzoru, dotyczące braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w Wyzwaniu; wyrażeniu zezwolenia na publikację swojego wizerunku w ramach prowadzonej relacji z rajdu oraz dla celów
  promocyjnych Wyzwania oraz, że jako uczestnik rozumie ryzyko dla zdrowia i mienia związane z uczestnictwem w Wyzwaniu i podejmuje je na własną rękę.
 7. 7. Uczestnictwo w Wyzwaniu wymaga posiadania:
  a) na trasę ROWEROWĄ oraz ROWEROWĄ+:
  ✔ sprawnego roweru wraz z obowiązkowym wyposażeniem dodatkowym wymaganym przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 988)
  ✔ kasku,
  ✔ oświetlenia białego przedniego i czerwonego tylnego na rowerach,
  ✔ odpowiedniej odzieży oraz obuwia, z uwzględnieniem warunków pogodowych panujących w dniu startu ,
  ✔ telefonu z maksymalnie naładowaną baterią (dla każdego zawodnika z zespołu).
  b) na trasę PIESZĄ:
  ✔ odpowiedniej odzieży oraz obuwia, z uwzględnieniem warunków pogodowych panujących w dniu startu ,
  ✔ telefonu z maksymalnie naładowaną baterią (dla każdego zawodnika z zespołu).
  c) na trasę PIESZĄ NORDIC WALKING:
  ✔ kijów do Nordic Walking
  ✔ odpowiedniej odzieży oraz obuwia, z uwzględnieniem warunków pogodowych panujących w dniu startu ,
  ✔ telefonu z maksymalnie naładowaną baterią (dla każdego zawodnika z zespołu).
 8. 8. Organizator zapewnia dla wszystkich uczestników tras kajaki, wiosła oraz środki ratownicze dla jednostek pływających. Organizator NIE ZAPEWNIA żadnego innego sprzętu koniecznego do uczestnictwa w Wyzwaniu.
 9. 9. Podczas Wyzwania zabrania się korzystania z rowerów elektrycznych.
 10. 10. Podczas Wyzwania zabronione jest korzystanie z nawigacji GPS w jakiejkolwiek formie. Dopuszczalne jest wyłącznie używanie tzw. trackerów w celu rejestracji przebiegu trasy przez zespół.
 11. 11. Uczestnicy Wyzwania są zobowiązani przestrzegać zasad zdrowego współzawodnictwa oraz powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności prawa o ruchu drogowym.
 12. 12. Na całym obszarze odbywania się Wyzwania obowiązuje zakaz spożywania alkoholu oraz wyrobów tytoniowych.
 13. 13. W przypadku rezygnacji z dalszego udziału w Wyzwaniu zespół jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym Organizatora. Rezygnacja członka zespołu jest traktowana jednoznacznie z wycofaniem się całego zespołu z udziału w Wyzwaniu.
 14. 14. Zespół w przypadku złożenia rezygnacji powinien zapewnić sobie środek transportu do bazy zawodów. Organizator jest zwolniony z obowiązku zapewnienia takiego środka transportu za wyjątkiem sytuacji nadzwyczajnych takich jak uraz członka zespołu.
 15. 15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za osoby lub zespołu, które wycofają się z udziału w Wyzwaniu.

6. Rozstrzyganie sporów

 1. 1. Głos decydujący we wszelkich sprawach dotyczących Wyzwania ma Kierownik Wyzwania, który jest również głównym sędzią Wyzwania.
 2. 2. Interpretacja regulaminu Wyzwania oraz opisu wyzwania jest wydawana przez Kierownika Wyzwania i ma charakter ostateczny.
 3. 3. Wyzwanie jest nadzorowane przez głównego sędziego Wyzwania oraz kierownika trasy, którzy w miarę możliwości na bieżąco śledzą przebieg zawodów.
 4. 4. Wszelkie przypadki naruszenia regulaminu zawodów oraz okoliczności utrudniające ich bezpieczny przebieg powinny być natychmiast zgłaszane przez uczestników sędziom Wyzwania.
 5. 5. Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia z udziału w Wyzwaniu zawodnika lub zespołu w przypadku stwierdzenia przez osoby posiadające kwalifikacje medyczne niezdolności do kontynuowania zawodów lub złamania zasad zawartych w Regulaminie.
 6. 6. Dyskwalifikacja, o której mowa powyżej jest nieodwołalna, decyduje o niej Kierownik Wyzwania.
 7. 7. W przypadku dyskwalifikacji składka członkowska Wyzwania nie podlega zwrotowi.
 8. 8. Decyzję o wyniku Wyzwania oraz o nagrodach podejmuje główny sędzia Wyzwania.
 9. 9. Decyzje głównego sędziego zawodów są nieodwołalne.
 10. 10 Wszyscy uczestnicy Wyzwania są zobowiązani wspólnie współdziałać z sędziami Wyzwania i Kierownikiem Wyzwania w celu polubownego rozwiązywania ewentualnych sporów. Dodatkowych informacji można uzyskać wysyłając zapytanie na adres e-mail: wyzwanie@infinitas.org.pl

7. Zasady ochrony danych osobowych

 1. 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Opole, ul. Groszowicka 10. Dane kontaktowe Administratora Danych Osobowych, dostępne są na witrynie: https://opole.katowice.lasy.gov.pl/nadlesnictwo.
 2. 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  a. organizacji i przeprowadzenia Rajdu Przygodowego Wyzwanie, co stanowi realizację umowy z uczestnikiem (art. 6.1.b RODO);
  b. promocji działalności Administratora i budowania jego wizerunku, poprzez publikację relacji z wydarzenia na swoich stronach internetowych i profilach internetowych, co stanowi je uzasadniony interes (art. 6.1.f RODO) opierający się m.in. na wyrażonej przez Państwa zgodzie na rozpowszechnianie wizerunku, wynikającej z przepisów Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wyrażenie zezwolenia jest dobrowolne, a jego niewyrażenie nie powoduje wobec Państwa negatywnych konsekwencji;
  c. realizacji obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa podatkowego i przepisów dotyczących rachunkowości (art. 6.1.c RODO);
  d. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (Art. 6.1.f RODO).
 3. 3. Dane będą przetwarzane przez okres 6 lat, czyli okres niezbędny do przeprowadzenia i rozliczenia wydarzenia lub do momentu ustania ewentualnych roszczeń. Relacja z wydarzenia, w tym wizerunek uczestników, będzie przetwarzany w celach informacyjnych do momentu zaprzestania działalności w tym obszarze przez organizatora
  nie dłużej jednak niż 1 rok, do momentu zgłoszenia Państwa sprzeciwu lub wycofania zgody na rozpowszechnianie wizerunku.
 4. 4. Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do żądania przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 5. 5. Relacja i zdjęcia zawierające wizerunek uczestników, mogą być publikowane w oparciu o zezwolenie wyrażone poprzez akceptację regulaminu wydarzenia lub poprzez odrębne oświadczenie.

8. Postanowienia końcowe

 1. 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany przebiegu trasy Wyzwania, przerwania go lub skrócenia, a nawet odwołania rajdu, jeśli warunki pogodowe lub inne wydarzenia o charakterze siły wyższej uniemożliwia dalszy, bezpieczny dla uczestników przebieg Wyzwania.
 2. 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane działaniem lub zaniechaniem uczestników oraz osób trzecich.
 3. 3. Ostateczna interpretacja zapisów niniejszego Regulaminu należy do Organizatora.